...Agencja Informacyjno Reklamowa...

     HOOOT    Shooooots !!!!!    - najnowsze informacje     Do ogl±dania filmów wymagany jest program Flash Player. Mo¿na go pobraæ 3099484307     Anna Grodzka - opinia ministra W³odzimierza Karpiñskiego

Stanowisko ministra W³odzimierza Karpiñskiego w sprawie kandydatury Anny Grodzkiej na stanowisko Wicemarsza³ka Sejmu RP.
Pu³awskie Forum Samorz±dowe 2013.

Wypowied¼ z dn.31 stycznia 2013 r.     ... nie za tak± Polskê oddali¶my ¿ycie ... - 150 rocznica Powstania Styczniowego

Pe³ne kazanie ks. kan. Edwarda Kozakiewicza w 150 rocznicê Powstania Styczniowego.
Msza ¦w. oraz uroczysto¶ci odby³y siê w ko¶ciele pw. ¦w. Brata Alberta w Pu³awach w dn. 20.01.2013 r.
Mszy ¦w. przewodniczy³ proboszcz parafii ks. kan Aleksander Zeñ.     PROTEST WOBEC PRYWATYZACJI - Z.A. "Pu³awy" S.A.

     DLACZEGO ZYDROÑ - kulisy odej¶cia Wojtka Zydronia z KS Azoty Pu³awy

     Koncert Kolêd 2011 - Szko³a Muzyczna w Pu³awach

     Stan Wojenny - 30-rocznica

     Pu³awy - miejsca wstydliwe

     Zerwijmy ³añcuchy - perspektywa psiego ³añcucha

     KLIKA-WA - problemy dzia³kowców

     Do¿ynki w Gminie Markuszów - 2011                                                                                                                                                                XVII Warsztaty Sztuki Kowalskiej - Wojciechów 2011                                                                                                                                                                Powstanie Styczniowe - obchody 148 rocznicy

"... wa¿na rzecz kiedy rozwa¿amy Powstanie Styczniowe.
Z³udne przekonanie ¿e sprawa Polska stanie siê spraw± europejsk±. Nie sta³a siê. Ani wtedy siê nie sta³a, ani pó¼niej siê nie sta³a i teraz te¿ siê nie stanie.
To jest iluzja. To jest iluzja któr± mo¿e cz³owiek karmiæ siebie i swoich bliskich."

                                                                                                                                                           ks. Ryszard Winiarski     PATROL - jeden dzieñ z ¿ycia Policjanta     Festiwal Sztuk Krasnych   im. Stanis³awa Bojarczuka

          27 maja 2010 roku po intensywnych staraniach ¶rodowiska literackiego, Komitet Organizacyjny i Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych zorganizowa³o Festiwal Sztuk Krasnych im. Stanis³awa Bojarczuka - poety samouka, twórcy ponad 1000 sonetów, muzyka oraz dzia³acza spo³ecznego zwi±zanego z miastem i regionem.
Pomys³odawc± festiwalu jest krasnostawski animator kultury, dziennikarz, prozaik i publicysta - Mariusz Kargul. Program festiwalu rozpocz±³ siê msz± ¶w w ko¶ciele ¶w. Franciszka Ksawerego oraz wernisa¿em fotografii - "Krasnystaw Stanis³awa Bojarczuka, Genius loci kresowego partykularza", przygotowany przez Dariusza W³odarczyka z Grupy Literackiej A4.
W Powiatowej Bibliotece Pulicznej oraz M³odzie¿owym Domu kultury odby³a siê sesja popularnonaukowa pod przewodnictwem dr Józefa Ziêby "Misterna sztuka sonetu w podcieniach kmiecej strzechy".

W obradach udzia³ wzieli:
     - mgr El¿bieta Patryk i mgr Ma³gorzata Prus - dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej i M³odzie¿owego Domu          Kultury w Krasnymstawie
     - dr Józef Ziêba - badacz i propagator twórczo¶ci Stanis³awa Bojarczuka
     - dr Krzysztof Fio³ek z Katedry Historii Literatury Uniwersytetu Jagieloñskiego w Krakowie
     - dr Leszek Janeczek,
     - dr hab. Zenon O¿óg i dr hab. Adrian Uliasz - z Uniwersytetu Rzeszowskiego
     - mgr Ewa £o¶ - kierownik Muzeum Literackiego w Lublinie
     - S³awomir Rudnicki - poeta, autor 1000 sonetów
     - mgr Artur Borzêcki - starszy kustosz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krasnymstawie

Na zakoñczenie festiwalu na przeuroczym barokowym dziedziñcu kompleksu pojezuickiego zaprezentowany zosta³ soneciano-skibkowy program awangardowy - "Ludowemu Petrarce trybut". W trakcie programu odby³a siê recytacja sonetów Stanis³awa Bojarczuka przez go¶ci honorowych festiwalu, m.in.: Jurija Andruchowycza, Andrzeja Stasiuka, Witolda D±browskiego, Krzysztofa Fio³ka, Krzysztofa Kuliga, S³awomira Rudnickiego i Tomasza Wybranowskiego.
     Festiwal by³ u¶wietniony licznymi wystêpami kapel ludowych, recitalem piosenki poetyckiej Moniki Krajewskiej oraz zespo³u STYRTA.
Na zakoñczenie, zwieñczeniem festiwalu by³ koncert fina³owy Jurija Andruchowycza i grupy Karbido Cynamon.


Copyright statement goes here. All rights reserved